meyil

meyil
is. <ər.>
1. Bir tərəfə əyilmə. Divarın meyli bayıradır. Meyil etmək (eləmək) – 1) əyilmək; 2) istiqamət almaq, yönəlmək. Məşədibəy isə adamları yarıb arvadını görməyə meyil etdiyi halda birdən dayandı. M. Hüs.. Səfər kişi irəliyə tərəf meyil elədi. M. C..
2. İstək, arzu, həvəs. Uşağın oynamağa meyli yoxdur. Tələbənin ədəbiyyata meyli var. – Dedi: – Həmsayə! Var nəyə meylin; Nə yeyirsən, nə istəyir könlün? M. Ə. S.. Meyil göstərmək – həvəs göstərmək, rəğbət etmək. Üç-dörd günün müddətində haman müntəxib olunan kəslər göründü və hamısı şurişə meyil və amadəlik göstərdilər. M. F. A.. Əcnəbilərin içində övrət sahibi bir kişinin özgə övrətə meyil göstərməyi şiddətli təqsir hesab olunur. C. M.. Meyil qılmaq (etmək) – arzulamaq, istəmək, könül bağlamaq. Bir kimsəyə xurşid camalın ola mənzur; Mehri-fələkə meyil qılıb ayə baxarmı? Q. Z.. Meyil salmaq – bir şeyə həvəs göstərmək. Meyildən düşmək – daha həvəsi olmamaq, istəməmək. Meyli düşmək – istəmək, bəyənmək, xoşlamaq. Meyli çəkmək – istəmək, ürəyindən keçirmək. Meyli olmaq – həvəsi olmaq, istəmək. Dedi: – Meylin olurmu aluyə; Təmi meyxoş qızıl gəvaluyə? M. Ə. S.. Gər meylim ola şəmi-rüxi-yarə, nə nöqsan; Adətdi ki, pərvanə edər narə məhəbbət. S. Ə. Ş.. <Zeynalın> Mehribana bu qədər meyli olduğu görülməmişdi. S. H..
3. Könül, məhəbbət. Mən sənə mailəm, səndədir meylim; Demə səndən qeyri kəsdədir, ay qız! M. P. V.. <Sitarə:> Özüm cavan qızam, həm də var sənə meylim. C. C.. Səltənət atasının Şahpəriyə olan meylini bilirdi. B. Bayramov. Meyil salmaq – sevmək, istəmək, könül bağlamaq. Bir ildən artıqdır ki, <Gülşən> özü də bilmədən Eyvaza meyil salmışdı. Ə. Vəl.. Meyli düşmək – bax meyil salmaq. Mən aşiq, neylim sənə; Düşübdür meylim sənə; Mən dönsəm, üzüm dönsün; Sən dönsən, neylim sənə? (Bayatı).

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • meyil — is., yli, Ar. meyl 1) Eğiklik, eğim, akıntı Fazılpaşa Yokuşu nda akşam olurken, tatlı bir meyille denize uzanan kırmızı damların üzeri kararır. H. E. Adıvar 2) Eğilim, temayül 3) mec. İlgi, gönül verme Beni görüp yönün öte döndürme / Yine gitmez… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • meyil — (A.) [ ﻞﻴﻡ ] istek, eğilim. ♦ meyil vermek eğilim göstermek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • meyil vermek — 1) eğiklik sağlamak 2) mec. ilgi göstermek, gönül vermek Her dilbere meyil verme / Ya sevilir ya sevilmez. Erzurumlu Emrah …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İŞTİHA — Meyil. Haz. Fazla istek. Arzu. * Açlıktan gelen yemeğe karşı fazla isteklilik …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • əyilmək — f. 1. Əyri hala düşmək. Dəmir əyildi. Məftil əyilib. 2. Təzyiq, ağırlıq altında aşağıya doğru meyil etmək; sallanmaq. Ağacın budaqları əyilib. – Ev köhnə evə oxşayır. Çünki tirlərin çoxusu əyilibdir. C. M.. 3. Belini əymək, aşağı qatlanmaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • suyulmax — (Tovuz) meyil etmək, meyil göstərmək. – Yox, də:n razısaη, o də:ndö: rdüm suyulursan …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • mayil — ə. 1) meyli olan, meyil salan; 2) istəyən, sevən; 3) əyilən, meyil edən, əyri; 4) düşkün, mübtəla; 5) üfüqi və şaquli arasındakı vəziyyətdə olan. Mayili didar görmək istəyən, görüşmək istəyən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • həvəs — is. <ər.> 1. Bir şeylə məşğul olma, bir iş görmə arzusu: meyil, istək. Oxumaq həvəsi. Uşağın mütaliəyə böyük həvəsi var. Getməyə heç həvəsim yoxdur. – Bir qədər keçəndən sonra musiqiyə olan həvəsim o qədər azaldı ki, başıbəlalı düdüyü… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • meyilli — sif. 1. Bir tərəfə, bir yana meyil edən, əyilən. 2. Bir şeyə meyli, həvəsi olan, meyil göstərən; mayil …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • meyillənmək — f. 1. Bir tərəfə meyil etmək, yana doğru əyilmək. Sütun getdikcə sol tərəfə meyillənir. – Qoşqar bir uşaq səmimiyyətilə irəli meyilləndi. İ. Hüseynov. 2. Meyil göstərmək, həvəs göstərmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”